Záväzný časový harmonogram prác na IBV Topoľová I. + II. etapa
 
I. etapa záverečné práce    Termíny prác 2019
komunikácie UV, betónový podklad, asfaltové vrstvy, dopravné značenie 6.5. – 30.6.
dokončenie vodovod 6.5. – 30.6.
dokončenie splašková kanalizácia 6.5. – 31.5.
dokončenie dažďová kanalizácia 6.5. – 31.5.
   
II. etapa cesty + siete, komplet  Termíny prác 2019 
SO 02 Komunikácie 1.7. – 30.9.
SO 02 Komunikácie päta cesty 1.7. – 30.9.
SO 03 Verejný vodovod 6.5. – 31.7.
SO 04 Verejná kanalizácia splašková 6.5. – 30.6.
SO 04 Verejná kanalizácia dažďová 6.5. – 31.8.
SO 05 Verejné osvetlenie                Paták júl 2019
SO 06 Káblové rozvody NN            Paták júl 2019