Investor POLEX s.r.o. podpísal s dodávateľom APROREAL s.r.o. Zmluvu o dielo predmetom ktorej je pripraviť projektovú dokumentáciu „Infraštruktúra IBV Topoľová – Senica“ pre stavebné povolenie tak, aby stavebné práce mohli začať na jar 2018