Majiteľ pozemkov a prevádzkovej budovy – pneuservis požiadal stavebný úrad o vydanie búracieho povolenia. Pripravujú sa tak stavebné pozemky pre 2. Etapu IBV Topoľová Senica.

Štandard vybavenia stavebných pozemkov inžinierskymi sieťami
 • príjazd na pozemok po verejnej komunikácií šírky 6,00 m s jednostranným chodníkom šírky 1,50 m
 • komunikácia bude odvodnená a osvetlená verejným osvetlením
 • vodovodná prípojka DN 25 ukončená vodomernou šachtou na pozemku stavebníka
 • prípojka splaškovej kanalizácie DN 150 ukončená cca 1 m za hranicou pozemku zaslepením PVC zátkou
 • elektrická prípojka prívodným zemným káblom 4×16 mm2 vyvedeným na hranici pozemku
 • možnosť pripojenia na optický kábel (internet + TV) – inštalačná trubička optického vlákna bude vyvedená na hranici pozemku

 • príjazd na pozemok po verejnej komunikácií šírky 6,00 m s jednostranným chodníkom šírky 1,50 m
 • komunikácia bude odvodnená a osvetlená verejným osvetlením
 • vodovodná prípojka DN 25 ukončená vodomernou šachtou na pozemku stavebníka
 • prípojka splaškovej kanalizácie DN 150 ukončená cca 1 m za hranicou pozemku zaslepením PVC zátkou
 • elektrická prípojka prívodným zemným káblom 4×16 mm2 vyvedeným na hranici pozemku
 • možnosť pripojenia na optický kábel (internet + TV) – inštalačná trubička optického vlákna bude vyvedená na hranici pozemku

Investor dohodol s dodávateľom stavby predbežný harmonogram prác pre 1. Etapu takto:
 • predpoklad získania stavebného povolenia je koniec mája 2018
 • začiatok stavebných prác je jún 2018
 • v lete 2018 si môže stavebník vybavovať stavebné povolenie na dom
 • koniec septembra 2018 je predpoklad začatia stavebných prác stavebníkom

Investor dohodol s dodávateľom stavby predbežný harmonogram prác pre 1. Etapu takto:

 • predpoklad získania stavebného povolenia je koniec mája 2018
 • začiatok stavebných prác je júl 2018
 • v lete 2018 si môže stavebník vybavovať stavebné povolenie na dom
 • koniec septembra 2018 je predpoklad začatia stavebných prác stavebníkom