Investor podpísal so Slovenským pozemkovým fondom Zmluvu o vecnom bremene spočívajúce v uložení káblov vysokého napätia k trafostanici, káble idú cez pozemky SPF.