Investorom v 1. Etape IBV Topoľová pre cesty a inžinierske siete bude spoločnosť POLEX s.r.o.

Investorom v 1. Etape IBV Topoľová pre cesty a inžinierske siete bude spoločnosť POLEX s.r.o. . Táto nadobúda predmetné nehnuteľnosti do svojho výlučného vlastníctva a zároveň udeľuje pre dotknuté stavebné pozemky vecné bremeno spočívajúce práve k prechodu, prejazdu a napojenia sa na inžinierske siete.

Nadobúdateľ stavebného pozemku teda získa pozemok už s týmto vecným bremenom. Za týmto účelom bol podaný príslušný návrh na kataster spolu s geometrickým plánom a po povolení vkladu bude pristúpené k predaju pozemkov. Predpokladaný začiatok predaja pozemkov je 15.12.2017.

VIAC INFORMÁCIÍ >>>TU<<<

Investor obdržal dnes rozhodnutie Okresného úradu Senica, odbor pozemkový, ktorý udelil súhlas k zmene druhu pozemkov v súlade s geometrickým plánom pre 1. Etapu IBV Topoľová – Senica.
Po tomto súhlase bude daný nový geometrický plán na zápis do príslušného katastra a potom bude pristúpené k predaju pozemkov.

Investor obdržal Orientačný inžinierskogeologický prieskum vo veci SENICA – IBV TOPOĽOVá – I. ETAPA, závery ktorého budú použité pre stavebné konanie.

Mesto Senica schválilo pre projekt IBV TOPOĽOVÁ názvy nových ulíc

– Morušová (jedná sa o hlavnú a najdlhšiu ulicu),

– Orechová,

– Gaštanová

Územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 2.11.2017. Investor teraz bez ďalšieho pristupuje k vypracovaniu stavebného povolenia na cestu a inžinierske siete pre 1. Etapu. Požiada príslušný stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia a ihneď sa pristupuje k realizácii stavby.