Územné rozhodnutie IBV Topoľová Senica pre 2. a 3. etapu nadobudlo právoplatnosť. Investor bez odkladu pristupuje k spracovaniu stavebného projektu a získaniu stavebného povolenia pre 2. a 3. etapu.