Návrh na kataster o zápis rozostavených rodinných domov na RRD 6.

Zástavba radovky Orechová bola vyňatá z pôdneho fondu.

Povolený výrub stromov s náhradnou výsadbou.

Zmluva na odvod dažďových vôd z ciest do 30.6.2021.